FORMULIER VOOR ONTBINDING/HERROEPING

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (EMMIE GRAY GmbH, Hansaallee 321, 40549 Düsseldorf, Duitsland, e-mail info@emmiegray.de) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

GEVOLGEN VAN DE HERROEPING

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen wij u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u hebt aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons (EMMIE GRAY GmbH, Hansaallee 321, 40549 Düsseldorf, Duitsland of e-mail info@emmiegray.de) heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen.
U bent alleen aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van de goederen die het gevolg is van hanteren of gebruik dat verder ging dan nodig was om de aard en het functioneren van de goederen te controleren.

UITSLUITING VAN HET HERROEPINGSRECHT

Het herroepingsrecht is echter met name bij de volgende overeenkomsten niet van toepassing:

· overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en waarvan de vervaardiging afhangt van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een bepaalde persoon bestemd zijn,
· overeenkomsten voor de levering van goederen die snel bederven (met name bloemen) of of waarvan de houdbaarheid snel afloopt,
· overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen waarbij de verzegeling na levering is verbroken en niet kunnen worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne,
· overeenkomsten voor de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen of verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan
EMMIE GRAY GmbH
Hansaallee 321
40549 Düsseldorf (Duitsland)
E-mail: info@emmiegray.de

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op(*)/Ontvangen op(*):

Naam/Namen consument(en):

Adres consument(en):
(Gelieve het bestel- of opdrachtnummer te vermelden; dit heeft geen invloed op de geldigheid van de herroeping):

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum
_______________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.