PRIVACYVERKLARING

Hartelijk dank voor uw interesse in onze webshop. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Hieronder informeren wij u uitgebreid over de omgang van uw gegevens en over uw rechten.

 

1. GEGEVENSBESCHERMING IN ÉÉN OVERZICHT

ALGEMENE INFORMATIE

De volgende informatie geeft een duidelijk overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitgebreide informatie over het onderwerp gegevensbescherming kunt u ontlenen aan de privacyverklaring die onder deze tekst staat.

GEGEVENSVERZAMELING OP ONZE WEBSITE

Wie is op deze website verantwoordelijk voor de verzameling van de gegevens? De gegevensverwerking op deze website wordt gedaan door de websitebeheerder. De contactgegevens van de websitebeheerder kunt u vinden in de colofon van deze website. Hoe verzamelen we uw gegevens? Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u deze aan ons verstrekt. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om gegevens die u in een contactformulier invult. Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen geregistreerd bij het bezoeken van de website. Het gaat vooral om technische gegevens (zoals de browser, het besturingssysteem of het tijdstip van het opvragen van de webpagina). Deze gegevens worden automatisch verzameld op het moment dat u onze website bezoekt. Waar gebruiken we uw gegevens voor? Een deel van de gegevens wordt verzameld om te zorgen dat de website probleemloos werkt. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor het analyseren van uw gebruikersgedrag. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens? U heeft te allen tijde het recht om gratis informatie te verkrijgen over de herkomst van uw persoonsgegevens, de ontvangers ervan en het doel waarvoor deze zijn opgeslagen. U heeft verder het recht op rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt hiervoor en voor overige vragen over het onderwerp gegevensbescherming altijd bij ons terecht door gebruik te maken van het adres dat in de colofon staat vermeld. Daarnaast heeft u het recht van bezwaar bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

ANALYSETOOLS EN TOOLS VAN DERDE AANBIEDERS

Bij het bezoeken van onze website kan uw surfgedrag statisch worden geanalyseerd. Dat gebeurt vooral aan de hands van cookies en zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag vindt normaal gesproken anoniem plaats. Het surfgedrag kan niet tot u worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of u deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. In de privacyverklaring hieronder kunt u hierover gedetailleerde informatie vinden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Over de mogelijkheden tot het maken van bezwaar informeren we u in deze privacyverklaring.

 

2. ALGEMENE INFORMATIE EN VERPLICHTE GEGEVENS

GEGEVENSBESCHERMING

De beheerder van deze webpagina's hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. We behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring. Als u van deze website gebruikmaakt, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Deze privacyverklaring licht toe welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ook wordt toegelicht hoe dat wordt gedaan en voor welk doel dat gebeurt. We wijzen erop dat de gegevensoverdracht via internet (zoals bij communicatie via e-mail) leemten in de beveiliging kan hebben. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

INFORMATIE OVER DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verwerkingsverantwoordelijke voor deze website is:
EMMIE GRAY GmbH
Hansaallee 321
40549 Düsseldorf (Duitsland)
Directeur: Sarah Zergaw, Paolo Oliva
E-mail: info@emmiegray.de
De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of gezamenlijk met anderen de doelen van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (zoals naam, e-mailadres of iets dergelijks) vaststelt.

INTREKKEN VAN TOESTEMMING VOOR GEGEVENSVERWERKING

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn uitsluitend mogelijk na uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor. U kunt een al verleende toestemming te allen tijde intrekken. Een informeel bericht via e-mail aan ons volstaat hiervoor. De intrekking laat de rechtmatigheid van de gegevens die zijn verwerkt tot aan de intrekking onverlet.

SSL- RESPECTIEVELIJK TLS-VERSLEUTELING

Deze website maakt uit beveiligingsoverwegingen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bij bestellingen of verzoeken die u aan ons als websitebeheerder stuurt, gebruik van SSL- respectievelijk TLS-versleuteling. U herkent een beveiligde (versleutelde) verbinding eraan dat in de adresbalk van uw browser de ‘http://’ verandert in ‘https://’ en aan het slotje als symbool in uw browserbalk. Als de SSL- respectievelijk TLS-versleuteling is ingeschakeld, kunnen derden niet meelezen met de gegevens die u aan ons verstrekt.

VERSLEUTELD BETALINGSVERKEER OP DEZE WEBSITE

Indien u na het sluiten van een overeenkomst waaraan kosten zijn verbonden een verplichting heeft om uw betaalgegevens aan ons door te geven, dan zijn deze gegevens nodig om de betaling af te verwerken. Het betalingsverkeer via de gebruikelijke betaalmethoden (Visa/Mastercard, automatische afschrijving) vindt uitsluitend plaats via een versleutelde SSL- respectievelijk TLS-verbinding.
Bij versleutelde communicatie kunnen derden de betaalgegevens die u aan ons doorgeeft niet lezen.

INZAGE, BLOKKERING, VERWIJDERING

U heeft in het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen te allen tijde het recht

– om gratis informatie te verkrijgen over de herkomst van uw opgeslagen persoonsgegevens, de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking,

– om deze gegevens, voor zover dit niet in strijd is met een wettelijke bewaarplicht, te laten rectificeren, blokkeren of verwijderen,

– om te allen tijde de aan ons ter beschikking gestelde gegevens aan uzelf of een derde te laten overdragen,

– om te allen tijde bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden of uw toestemming hiervoor in te trekken.

U kunt hiervoor en voor overige vragen over het onderwerp persoonsgegevens altijd bij ons terecht door gebruik te maken van het adres dat in de colofon staat vermeld.

 

3. GEGEVENSVERZAMELING OP ONZE WEBSITE

COOKIES

De webpagina’s maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten ook geen virussen. Cookies hebben als doel ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw vaste schijf worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen. Het merendeel van de cookies die we gebruiken, betreft de zogenaamde sessiecookies. Ze worden na afloop van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen staan tot u deze zelf verwijdert. Deze cookies bieden ons de mogelijkheid om bij het volgende bezoek uw browser opnieuw te herkennen. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies slechts in het afzonderlijke geval toestaan, in specifieke gevallen toestaan of geheel weigeren en het automatisch verwijderen van cookies bij het afsluiten van de browser inschakelen. Bij het uitschakelen van cookies is het mogelijk dat niet alle functies van deze website volledig werken. Cookies die nodig zijn voor het doorzenden van elektronische communicatie of de beschikbaarstelling van bepaalde door u gewenste functies (zoals het winkelmandje), worden op basis van artikel 6, lid 1, sub f AVG opgeslagen. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van de cookies ten behoeve van een probleemloze en geoptimaliseerde beschikbaarstelling van zijn diensten. Als er andere cookies (bijvoorbeeld cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, dan komen deze afzonderlijk aan bod in deze privacyverklaring. Bij elke browser verloopt het beheer van de cookie-instellingen op andere wijze. In het hulpmenu van elke browser staat beschreven hoe u de cookie-instellingen kunt wijzigen. Via de volgende links komt u terecht in het menu van de betreffende browsers:

Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Firefox™: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

SERVERLOGBESTANDEN

De aanbieder van de webpagina's verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in zogenaamde serverlogbestanden die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:
naam van de opgevraagde webpagina
bestand
type en versie van de browser
gebruikt besturingssysteem
URL van de verwijzer
hostnaam van de gebruikte computer
tijdstip van het verzoek aan de server
ingekort IP-adres
aanbieder van het verzoek
Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere informatiebronnen. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 sub f AVG die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

HOSTINGDIENSTEN VIA EEN DERDE AANBIEDER

Een derde aanbieder levert de hostingdiensten en de presentatie van de website aan ons in het kader van een verwerking waarvoor wij opdracht hebben gegeven. Alle gegevens die in het kader van het gebruik van deze website of in de daartoe bestemde formulieren in de webshop zoals hierna beschreven worden verzameld, worden verwerkt op de server van de derde aanbieder. Een verwerking op andere servers vindt alleen plaats in het hier beschreven kader.
De dienstverlener is gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie of een staat binnen de Europese Economische Ruimte.

CONTACTFORMULIER

Als u via het contactformulier een aanvraag naar ons toestuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, waaronder de door u verstrekte contactgegevens, door ons opgeslagen ten behoeve van de verwerking van de aanvraag en het beantwoorden van eventuele vervolgvragen. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming doorgegeven.
De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevuld vindt dus uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1, sub a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Een informeel bericht via e-mail aan ons volstaat hiervoor. De intrekking laat de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen tot aan de intrekking onverlet.
Wij bewaren de gegevens die u via het contactformulier heeft verstrekt totdat u ons vraagt deze te wissen, u uw toestemming tot opslag ervan intrekt of het doel van het bewaren ervan komt te vervallen (bijvoorbeeld na afronding van de verwerking van uw aanvraag). Dit laat dwingende wettelijke bepalingen, met name bewaartermijnen, onverlet.

VERWERKING VAN GEGEVENS (KLANT- EN CONTRACTGEGEVENS)

We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens uitsluitend voor zover ze noodzakelijk zijn voor de rechtvaardiging, inhoudelijke vormgeving of wijziging van de rechtsverhouding. Dit vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 sub b AVG die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat. Persoonsgegevens over het gebruik van onze webpagina’s (gebruikersgegevens) verzamelen, verwerken en gebruiken we slechts voor zover dit vereist is om de gebruiker van de dienst gebruik te kunnen laten maken of ten behoeve van facturering. De verzamelde klantgegevens worden na afronding van de opdracht of beëindiging van de zakelijke relatie verwijderd. Dit laat de wettelijke bewaartermijnen onverlet.

DOORGIFTE VAN GEGEVENS BIJ SLUITEN VAN OVEREENKOMST VOOR WEBSHOPS, HANDELAREN EN VERZENDING VAN GOEDEREN

We geven persoonsgegevens alleen aan derden door wanneer dit in het kader van de contractafhandeling noodzakelijk is, zoals aan de kredietinstelling die in opdracht van ons de betalingen verwerkt en de bezorgdienst (met inbegrip van het door u verstrekte e-mailadres, zodat u de status van uw levering kunt volgen). Verder worden er geen gegevens doorgeven of alleen wanneer u uitdrukkelijk toestemming hiervoor heeft verleend. Er vindt geen doorgifte van gegevens, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden, aan derden plaats zonder uw uitdrukkelijke toestemming. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 sub b AVG die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

 

4. SOCIALE MEDIA

PLUG-INS VAN FACEBOOK (KNOP VOOR LIKEN EN DELEN)

Op onze webpagina’s zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS, geïntegreerd. De plug-ins van Facebook kunt u herkennen aan het Facebook-logo of de knop voor liken (‘Vind ik leuk’) op onze website. Hier kunt u een overzicht vinden van de plug-ins van Facebook:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/
Als u onze website bezoekt, maakt uw browser via de plug-in een directe verbinding met de server van Facebook. Facebook verkrijgt hierdoor informatie dat u met uw IP-adres onze website heeft bezocht. Als u op de knop ‘Vind ik leuk’ van Facebook klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de content van onze webpagina’s aan uw Facebook-profiel koppelen. Hierdoor kan Facebook het bezoek van onze webpagina’s toekennen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de webpagina’s niets van de content van de verkregen gegevens, of het gebruik ervan door Facebook, te weten komen.
Meer informatie hierover kunt u vinden in de privacyverklaring van Facebook via:
https://de-de.facebook.com/policy.php./
Als u niet wilt dat Facebook het bezoek van onze webpagina’s aan uw gebruikersaccount kan toekennen, log dan eerst uit op Facebook-account.

PLUG-IN VAN INSTAGRAM

Op onze webpagina’s zijn de functies van de dienst Instagram geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden en geïntegreerd door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten. Als u via uw account van Instagram bent ingelogd, kunt u door op een knop van Instagram te klikken de content van onze pagina’s koppelen aan uw profiel van Instagram. Hierdoor kan Instagram het bezoek van onze webpagina’s toekennen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de webpagina’s niets van de content van de verkregen gegevens, of het gebruik ervan door Instagram, te weten komen. Meer informatie hierover kunt u vinden in de privacyverklaring van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/

PLUG-IN PINTEREST

Op onze website maken we gebruik van de sociale plug-ins van het sociale netwerk Pinterest dat wordt geëxploiteerd door Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, VS (hierna te noemen: ‘Pinterest’).
Indien u een pagina opvraagt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Pinterest. De plug-in verzendt hierbij geprotocolleerde gegevens aan de server van Pinterest in de VS. Deze geprotocolleerde gegevens bevatten mogelijk uw IP-adres, de adressen van de bezochte websites, de eventuele opgenomen Pinterest-functies, type browser en browserinstellingen, datum en tijdstip van het verzoek, de manier waarop u Pinterest gebruikt en cookies. Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik door Pinterest en uw bijbehorende rechten en mogelijkheden voor de bescherming van uw privacy kunt u raadplegen via de privacyverklaringen van Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

 

5. ANALYSETOOLS EN RECLAME

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen, zodat een analyse van het gebruik van de website door u kan worden gemaakt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS doorgezonden en daar opgeslagen. De opslag van de cookies van Google Analytics vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, sub f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang voor de analyse van het gebruikersgedrag om zowel de website als de reclame te optimaliseren. IP-anonimisering: we hebben op deze website de functie van IP-anonimisering ingeschakeld. Hierdoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten niet zijnde lidstaten —die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, afgekort voorafgaand aan doorgifte aan de VS. Alleen bij uitzonderingen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en aldaar afgekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google van deze informatie gebruikmaken om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere diensten te leveren aan de beheerder van de website die samenhangen met het websitegebruik en het gebruik van internet van de dienst. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Plug in voor browsers: u kunt de opslag van cookies voorkomen door in uw browser de daarvoor betreffende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie gegenereerde en met uw gebruik van deze website in verband staande gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google, alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare plug-in voor browsers te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.
Bezwaar tegen gegevensverzameling
U kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie geplaatst die de registratie van uw gegevens bij een toekomstig bezoek van deze website voorkomt: Google Analytics deactiveren. Bekijk voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245? hl=nl. Verwerking van ordergegevens
We hebben met Google een overeenkomst over de verwerking van ordergegevens gesloten en passen de strenge regels van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe bij het gebruik van Google Analytics.
Demografische kenmerken bij Google Analytics
Deze website maakt gebruik van de functie ‘demografische kenmerken’ van Google Analytics. Hierdoor kunnen er rapporten worden opgesteld waarin gegevens over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de website zijn opgenomen. Deze gegevens zijn afkomstig van op de interesse afgestemde reclame van Google en bezoekersgegevens van derde aanbieders. Deze gegevens kunnen niet tot een identificeerbare persoon worden herleid. U kunt deze functie te allen tijde uitschakelen via de reclame-instellingen in uw Google-account of u kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics zoals beschreven onder het punt ‘Bezwaar tegen gegevensverzameling’ volledig verbieden.

GOOGLE ANALYTICS REMARKETING

Onze websites maken gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de apparaatoverstijgende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Deze functie biedt de mogelijkheid om de via Google Analytics Remarketing samengestelde doelgroepen voor reclame te koppelen aan de apparaatoverstijgende functies van Google AdWords en Google DoubleClick Op deze manier kunnen op uw interesses afgestemde, gepersonaliseerde reclameboodschappen worden getoond, die afhankelijk van uw eerdere gebruikers- en surfgedrag op een eindapparaat (zoals een smartphone) ook op u worden afgestemd op een van uw andere eindapparaten (zoals een tablet of pc). Als u de betreffende toestemming heeft verleend, dan koppelt Google voor dit doel uw surf- en appgedrag aan uw Google-account. Zo kunnen dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden getoond op elk eindapparaat waar u zich met uw Google-account aanmeldt. Google Analytics legt ter ondersteuning van deze functie een door Google geauthenticiseerde id van de gebruiker vast die tijdelijk worden gekoppeld aan onze gegevens van Google Analytics om doelgroepen voor de apparaatoverstijgende weergave van reclame te definiëren en samen te stellen. U kunt de apparaatoverstijgende remarketing/targeting blijvend stopzetten door in uw Google-account gepersonaliseerde reclame uit te schakelen. Klik hiervoor op deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.
Het clusteren van de verzamelde gegevens in uw Google-account vindt alleen plaats op basis van uw toestemming die u aan Google kunt verlenen of intrekken (art. 6, lid 1, sub a AVG). Bij gegevensverzamelingsprocessen die niet in uw Google-account worden samengevoegd (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account heeft of bezwaar tegen samenvoeging heeft gemaakt) is het verzamelen van gegevens onderhevig aan art. 6, lid 1, sub f AVG. Het gerechtvaardigde belang blijkt uit het belang dat de websitebeheerder heeft bij de geanonimiseerde analyse van de bezoeker van de website voor reclamedoeleinden. Nadere informatie hierover en de gegevensbeschermingsbepalingen kunt u vinden in de privacyverklaring van Google via: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

GOOGLE ADWORDS EN GOOGLE CONVERSION TRACKING

Deze website maakt gebruik van Google Adwords. AdWords is een onlinereclameprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (hierna te noemen: ‘Google’). In het kader van Google Adwords maken we gebruik van de zogenaamde conversion tracking. Indien u op een door Google doorgelinkte advertentie klikt, wordt er een cookie voor de conversion tracking geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de browser op de computer van de gebruiker plaatst. Deze cookies verlopen na 30 dagen en zijn niet bedoeld als persoonlijke identificatie van de gebruiker. Indien de gebruiker bepaalde webpagina’s van deze website bezoekt en de cookie nog niet verlopen is, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina werd geleid. Iedere klant van Google AdWords krijgt een andere cookie. De cookies kunnen niet via de websites van AdWords-klanten worden gevolgd. De informatie die aan de hand van de conversion-cookies wordt verkregen, dient ertoe om voor klanten van AdWords die hebben gekozen voor conversion tracking, statistieken over de conversion op te stellen. De klanten komen het totale aantal gebruikers te weten die op hun advertentie hebben geklikt en werden geleid naar een pagina die was voorzien van een trackingtag voor conversion. U krijgt echter geen informatie aan de hand waarvan gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Indien u niet aan de tracking wenst deel te nemen, kunt u het gebruik ervan tegengaan door simpelweg de cookie van Google Conversion Tracking uit te schakelen via de gebruikersinstellingen van uw browser. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken van conversion tracking. De opslag van de ‘conversion-cookies’ van Google Analytics vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, sub f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang voor de analyse van het gebruikersgedrag om zowel de website als de reclame te optimaliseren. Bekijk voor meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking de gegevensbeschermingsbepalingen van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.
U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies slechts in het afzonderlijke geval toestaan, in specifieke gevallen toestaan of geheel weigeren en het automatisch verwijderen van cookies bij het afsluiten van de browser inschakelen. Bij het uitschakelen van cookies is het mogelijk dat niet alle functies van deze website volledig werken.

FACEBOOK-PIXEL

Onze website maakt voor het meten van de conversie gebruik van de Facebook-pixel ‘Custom Audiences’, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten (hierna te noemen: ‘Facebook’). Zo kan het gedrag van bezoekers van de website worden gevolgd nadat deze door te klikken op een Facebook-advertentie naar de website van de aanbieder zijn doorgeleid. Hierdoor kan de effectiviteit van Facebook-advertenties ten behoeve van statische doeleinden en marktonderzoeksdoeleinden worden geanalyseerd en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd. De verzamelde gegevens zijn voor ons als beheerder van deze website anoniem en we kunnen deze niet herleiden tot de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat eer een koppeling aan het betreffende gebruikersprofiel kan worden gemaakt en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met de richtlijn voor gebruik van gegevens van Facebook. Hierdoor is het voor Facebook mogelijk om advertenties op zowel de pagina’s van Facebook als daarbuiten te plaatsen. Wij hebben als websitebeheerder geen invloed op het gebruik van de gegevens. In de privacyverklaringen van Facebook kunt u extra informatie vinden over de bescherming van uw privacy: https://www.facebook.com/about/privacy/. Verder kunt u de remarketingfunctie ‘Custom Audiences’ bij het onderdeel instellingen voor advertenties via https://www.facebook.com/ads/preferences/? entry_product=ad_settings_screen uitschakelen. Hiervoor dient u bij Facebook te zijn aangemeld. Als u geen Facebook-account heeft, kunt u de op de gebruiker gebaseerde reclame van Facebook uitschakelen via de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance:http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

 

6. NIEUWSBRIEF

Als u zich wilt aanmelden voor de nieuwsbrief die op de website wordt aangeboden, dan hebben we hiervoor een e-mailadres van u nodig evenals gegevens die het ons mogelijk maken te controleren dat u het door u verstrekte e-mailadres aan u toebehoort en dat u akkoord bent met het ontvangen van de nieuwsbrief. Er worden geen andere gegevens verzameld of alleen op vrijwillige basis. Deze gegevens gebruiken we uitsluitend voor het versturen van de gevraagde informatie en we geven niets aan derden door. De verwerking van de gegevens die in het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief zijn ingevuld, vindt dus uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1, sub a AVG). De verleende toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het versturen van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde intrekken via bijvoorbeeld de ‘afmeldlink’ in de nieuwsbrief. De intrekking laat de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen die al hebben plaatsgevonden onverlet. De gegevens die bij ons zijn opgeslagen ten behoeve van het versturen van de nieuwsbrief worden door ons bewaard totdat u zich voor de nieuwsbrief heeft uitgeschreven. Na afmelding voor de nieuwsbrief worden deze gegevens verwijderd. Dit laat gegevens die om andere doeleinden bij ons staan opgeslagen onverlet.

 

7. RECLAME VIA E-MAIL OVEREENKOMSTIG § 7 lid 3 Duitse Wet inzake oneerlijke concurrentie (UWG)

In het kader van de wettelijke toestemming overeenkomstig § 7 lid 3 Duitse Wet inzake oneerlijke concurrentie (UWG) hebben we het recht om het e-mailadres, dat u heeft opgegeven bij het afnemen van een dienst/product waarvoor moet worden betaald, te gebruiken voor direct marketing van eigen, soortgelijke producten of diensten. U kunt te allen tijde dergelijk gebruik van uw e-mailadres stopzetten in het geval u geen reclame voor soortgelijke producten of diensten meer wilt ontvangen, zonder dat u andere kosten hiervoor hoeft te betalen dan de doorgiftekosten volgens standaardtarief. Hiervoor kunt u op de afmeldlink klikken die in elke mailing staat of u kunt zich via het sturen van een e-mail naar newsletter@emmiegray.de voor de productaanbevelingen afmelden.

 

8. CRITEO

Onze website maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’ van Criteo S.A. om ons te helpen meer inzicht te krijgen in de interesses en behoeften van onze bezoekers. Een ‘cookie’ is een klein tekstbestand dat een willekeurig maar eenduidig identificatienummer bevat en dat wij (of een van onze zakenpartners, zoals een dienstverlener voor webanalyse) via uw browser op uw computer opslaan. De cookies en de hierin opgeslagen identificatienummers worden niet samengevoegd met uw naam, adres of andere persoonlijk identificeerbare gegevens, tenzij u ons hiertoe uitdrukkelijk toestemming heeft verleend dat we u speciaal op uw interesses afgestemde informatie mogen toesturen.

We maken gebruik van deze cookies om uw browser opnieuw te herkennen, zodat we uw surfgedrag op onze website kunnen volgen en het effect van bepaalde marketingmiddelen kunnen vastleggen en meten. Deze informatie gebruiken we om onze website te verbeteren, vooral door onze informatie en aanbiedingen beter af te stemmen op de persoonlijke interesses en behoeften van de gebruiker.

 

9. AANBIEDERS VAN BETAALDIENSTEN

PAYPAL

Op onze website bieden wij u onder andere de mogelijkheid om via PayPal te betalen. De aanbieder van deze betaaldienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna te noemen: 'PayPal'). Als u betaling via PayPal selecteert, worden de betaalgegevens die u heeft ingevoerd aan PayPal doorgegeven. De doorgifte van uw gegevens aan PayPal gebeurt op basis van art. 6, lid 1, sub a AVG (toestemming) en art. 6, lid 1, sub b AVG (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst). U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Intrekking heeft geen invloed op de geldigheid van de gegevensverwerkingsprocessen uit het verleden.

 

10. RECAPTCHA

Voor de beveiliging van de opdrachten die u via een webformulier verstrekt, maken we gebruik van de dienst reCAPTCHA van het bedrijf Google Inc. (hierna te noemen: ‘Google’). De vraag is bedoeld om een onderscheid te kunnen maken of een mens de gegevens heeft ingevoerd of dat er sprake is van misbruik via een geautomatiseerde verwerking door een machine. De vraag omvat de verzending aan Google van het IP-adres en eventuele andere door Google benodigde gegevens voor de dienst reCAPTCHA. Uw invoer wordt hiertoe aan Google doorgeven en daar wordt er verder gebruik van gemaakt. Uw IP-adres wordt door Google echter binnen de EU-lidstaten of in andere staten —niet zijnde lidstaten —die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren afgekort. Alleen bij uitzonderingen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en aldaar afgekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google van deze informatie gebruikmaken om het gebruik van de website te analyseren. Het IP-adres dat in het kader van reCaptcha door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Op deze gegevens zijn de afwijkende gegevensbeschermingsbepalingen van het bedrijf Google van toepassing. Bekijk voor meer informatie over de richtlijnen voor gegevensbescherming van Google de volgende website: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.